Danijos švietimo sistema

Danijos Karalystė yra viena iš populiariausių šalių renkantis studijas svetur. Aukšta mokslo kokybė ir nemokamas išsilavinimas yra vienos svariausių priežasčių lemiančių tokį Danijos švietimo įstaigų populiarumą.  Kūrybingumas, kritinis mąstymas, naujausios žinios ir diskusija –  be šių komponentų studijos Danijoje neįsivaizduojamos. Kad besimokantys užtvirtintų žinias, studijų metu ypač daug dėmesio skiriama ir praktinei veiklai.
Mokymo stilius/charakteristika:
 • Vos išmokus vieną ar kitą naują dalyką, iš karto aptariama, kaip jį būtų galima pritaikyti praktikoje.
 • Diskusijų metu išklausomi studentų poreikiai bei nuomonė;
 • Studentai ir dėstytojai bendradarbiauja: diskutuodami, atlikdami įvairius projektus, popamokinės veiklos metu.;
 • Tradicinės paskaitos sujungiamos su projektiniu darbu, kurio metu gauni visą reikiamą pagalbą iš dėstytojo;
 • Aktyvus dalyvavimas ir problemų sprendimas, o ne pasyvus klausymas;
Įgyji:
 • Puikius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • Gebėjimą mąstyti analitiškai ir kūrybiškai, sprendžiant įvairias problemas;
 • Gebėjimą dirbti ir nepriklausomai, ir komandoje;
 • Tarptautiniu mastu pripažįstamą kvalifikaciją;
 • Puikų pagrindą karjerai.

      Švietimo sistema                      

UNIVERSITETAI
KOLEDŽAI/AKADEMIJOS
Studijas universitetuose dažniausiai renkasi jaunimas, siekiantis tapti pasirinktos mokslo šakos specialistais. Dauguma Danijos universitetų turi puikiai išvystytus mokslo tyrimų centrus, kuriuose studentai  mokomi atlikti tyrimus tiek savarankiškai, tiek grupėse.

Pagrindinis akademijų ir koledžų tikslas – siūlyti ir plėtoti praktika grindžiamą aukštąjį mokslą.

STUDIJŲ RŪŠYS

Bakalauro studijos:

 • Studijų trukmė 3 metai (180 ECTS kreditų);
 • Dėmesys moksliniams tyrimams, praktikai;
 • Dėmesys IR teorinių žinių diegimui;
 • Studentas rengiamas tolimesnei akademinei karjerai;

Magistro studijos:

 • Studijų trukmė 2 metai (120 ECTS kreditų);
 • Dėmesys koncentruojamas į mokslinius tyrimus, ugdomas gebėjimas teorines žinias pritaikyti praktikoje;
 • Studijos baigiamos, kuomet pristatomas mokslinis magistro darbas (30 – 60 kreditų) bei gaunamas Magistro diplomas;
 • Orientuojamasi į akademinę karjerą.
   
Profesinio bakalauro studijos:
 • Studijų trukmė 3-4½ metų (180-270 ECTS kreditų);
 • Studijos grįstos praktika ir pasirinktos profesijos įgūdžių lavinimu.
 • Glaudus bendradarbiavimas su verslo ir pramonės įmonėmis;
 • Atliekama praktika Danijos ir tarptautinėse įmonėse.
 • Baigus profesinio bakalauro studijas, galima stoti į magistrantūros studijas.
Akademinės profesinės (AP degree) studijos:
 • Studijų trukmė 2 metai (120 ECTS kreditų);
 • Prilygsta pirmiems dviem bakalauro studijų metams. Baigę AP degree studijas studentai gali mokslus tęsti tame pačiame koledže ar kitoje Danijos/pasaulio aukštojoje mokykloje ir pasimokę dar 1-1½ metų gauti (profesinio) bakalauro diplomą.
 • Studijos grįstos praktika ir pasirinktos profesijos įgūdžių lavinimų, taigi baigęs šį laipsnį jau gali ieškotis atitinkamo darbo rinkoje.
 • Glaudus bendradarbiavimas su verslo ir pramonės įmonėmis;
 • Atliekama praktika Danijos ir tarptautinėse įmonėse.
Tęstinės (Top-up) studijos:
 • Studijos trunka 1-1½ metų (60 - 90 ECTS kreditų);
 • Šias studijas gali rinktis bent 2 metus studijavę Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norintys gauti Danijos profesinio bakalauro diplomą.
 • Baigęs Top-up studijas gausi profesinio bakalauro diplomą.
 • Baigus profesinio bakalauro studijas, galima stoti į magistrantūros studijas.

   Akademinio Profesinio  (AP Degree) laipsnio studijos

  AP degree laipsnio studijų programos (kurias dažniausiai siūlo koledžai) yra skirtos tiems, kurie siekia greičiau įsidarbinti verslo ir pramonės įmonėse. Derinant teoriją ir praktiką, AP degree studijose glaudžiai bendradarbiaujama su atstovais iš atitinkamo profesinio sektoriaus taip užtikrinant, jog įgūdžius įgytus studijų metu studentas sparčiai pritaikys praktikoje, o įgytos žinios bus pačios naujausios ir geidžiamiausios rinkoje. AP degree studentai ne tik lanko paskaitas, bet ir dirba su įvairiais projektais grupėse. Studentai atlieka praktiką Danijoje bei užsienio bendrovėse – taip suteikiant galimybę pritaikyti įgytus įgūdžius ir informaciją realioje darbovietėje. Dažniausiai, AP laipsnio studijos tęsiasi 2 metus, kurie išskaidomi į keturis semestrus (po du kiekvienais metais).
  Keletas AP degree studijų programų pavyzdžių: komunikacijos, kompiuterių mokslai, dizainas, turizmo vadyba, marketingas, multimedijos dizainas. Baigęs šį laipsnį tu jau gali ieškoti darbo.

   

  Profesinio bakalauro studijos

  Profesinio bakalauro vientisosios studijos suteikia tam tikros srities/profesijos kvalifikaciją. Dažniausiai šio laipsnio studijas siūlo Danijos universitetiniai koledžai (šios institucijos palaiko glaudžius ryšius su verslo srities įmonėmis, universitetais bei kitomis tyrimus rengiančiomis institucijomis). Profesinio bakalauro diplomas yra gaunamas po 3½ - 4½ metų studijų (priklausomai nuo studijų programos). Studentai studijuodami profesiniame bakalaure ne tik lanko įprastas paskaitas, tačiau aktyviai dalyvauja seminaruose, rengia įvairius projektinius darbus grupėje ir atskirai, taigi tai yra labiau praktinis išsilavinimas. Teorinė medžiaga studentams taip pat diegiama, būtent per praktinę veiklą ir darbinę patirtį. Baigdamas studijas studentas turi pristatyti baigiamąjį projektinį darbą.

   

  Bakalauro studijos

  Danijos universitetuose Bakalauro studijų programų trukmė yra 3 metai. Šios studijos yra koncentruojamos į mokslinius tyrinėjimus ir tolimesnę akademinę, mokslininko karjerą. Didelis dėmesys skiriamas teorinei bazei, tačiau neužmirštamas ir praktinių gebėjimų diegimas, mokymasis teoriją taikyti praktikoje atliekant įvairius, dažnai pasaulinės reikšmės tyrimus. Studentas gauna ne tik bendros teorinės/akademinės informacijos (kaip įprasta Bakalauro studijų programose), tačiau ir specializuotų žinių apie profesiją, su kuria jis rengiasi sieti savo ateities karjerą. Studijuodami bakalaurą studentai ne tik dalyvauja paskaitose, bet ir vykdo tyrimus, dalyvauja seminaruose, grupinėje veikloje. Po trijų studijų metų gaunamas Bakalauro diplomas. Gavęs Bakalauro diplomą gali toliau stoti į Magistro laipsnį suteikiančias studijas arba įsitraukti į darbo rinką.

  Magistro studijas

  Magistro Studijos Danijoje trunka 2 metus. Didžiausias dėmesys skiriamas moksliniams tyrinėjimams, teorinių žinių diegimui bei jų pritaikymui praktikoje. Magistro studijos baigiamos kuomet pristatomas teorinis magistro darbas (30-60 kreditų) arba išskirtiniais atvejais – labiau praktinis darbas/projektas. Gavęs Magistro laipsnį studentas gali arba įsitraukti į darbo rinką, arba atlikti tolesnius mokslinius tyrimus daktaro laipsniui gauti.

   

  Vertinimo sistema

  Nuo 2007 metų visose Danijos aukštojo mokslo institucijose naudojama 7 balų vertinimo skalė: 12 – puikiai, 10 – labai gerai, 7 – gerai, 4 – vidutiniškai, 02 – patenkinamai, tai minimalus balas, kuomet egzaminas dar išlaikomas. Toliau seka nepatenkinami balai, kuriuos gavus egzaminas yra neišlaikomas: 00 bei -3. Be  šios vertinimo skalės taip pat galioja “pass/fail” (išlaikyta/neišlaikyta) vertinimas.